Tên Công Trình: Phòng Chức Năng Nhà Tình Thương Tê Phan

  • Địa Điểm: Quận 3, TP HCM
  • Chủ Đầu Tư: Tặng
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: 35 m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 2/2019

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Phòng Chức Năng Nhà Tình Thương Tê Phan
Địa Điểm: Quận 3, TP HCM
Chủ Đầu Tư: Tặng
Diện Tích: 35 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 2/2019

Từ khóa: 150m2