Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Tân Bình

Địa Điểm: Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi