Tên Công Trình: Bảo Tàng Đồ Chơi Trẻ Em Việt Nam

Địa Chỉ: Thành phố Long Khánh – Đồng Nai

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 2500m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2019

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU