Logo PlayTime

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PlayTime Biên Hòa

Địa Điểm: TP Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Hạng mục: Khu vui chơi

Diện Tích: m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017

Xem Thêm Các Công Trình Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi PlayTime Biên Hòa
Địa Điểm: TP Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: m2
Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017

Từ khóa: 350m2