Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Tuấn Việt Kids

  • Địa Điểm: TTTM Tuấn Việt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Chủ Đầu Tư: TTTM Tuấn Việt
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Diện tích: 700m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2017

Bản tin đầu tư khu vui chơi

Top Địa điểm khu vui chơi

Công trình Khu vui chơi do SkyNext thực hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Tuấn Việt Kids
Địa Điểm: TTTM Tuấn Việt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Chủ Đầu Tư: TTTM Tuấn Việt
Diện tích: 700m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2017

Từ khóa: 700m2 / Giáo trí