Hạng mục Thiết kế khu chơi tuyết tại SnowTown

  • Hạng mục: Thiết kế khu chơi tuyết
  • Chủ đầu tư: Snowtown
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Đơn vị cải tạo: Skynext

Hạng mục Thiết kế khu chơi tuyết tại SnowTown Hạng mục: Thiết kế khu chơi tuyết Chủ đầu tư: Snowtown Năm hoàn thành: 2018 Đơn vị cải tạo: Skynext