Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Quận 7

Địa điểm: Quận 7, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi