Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Quận 7

  • Địa điểm: Quận 7, TP HCM
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Quận 7
Địa điểm: Quận 7, TP HCM
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: m2
Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

Từ khóa: 650m2 / Giáo trí